คณะกรรมการมูลนิธิฯ

นายพิริยะ วิเศษจินดา
ประธานกรรมการ
ดร.กิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ
รองประธานกรรมการ
ดร.ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการ
นายวิชญ บูรณพันธ์
กรรมการ
รศ.ดร.พิฑูร
ตรีวิจิตรเกษม
กรรมการ
นายคเณศวร์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ
นางศศิธร วัฒนกุล
กรรมการ
นายสุสันต์
ภัทรธรรมมาศ
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวจริยา
ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.อวิรุทธ์
โชตินันทเศรษฐ์
กรรมการที่ปรึกษา
นายธนการ วงศ์เงิน
กรรมการที่ปรึกษา
นายวันชัย จิระไตรธาร
กรรมการที่ปรึกษา
นางชาลอต โทณวณิก
กรรมการที่ปรึกษา
นายชานนท์ เรืองกฤติยา
กรรมการที่ปรึกษา