คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ายวิชญ บูรณพันธ์
ประธานกรรมการ
นางสาวจริยา
ทวีแสงสกุลไทย
รองประธานกรรมการ
นายวันชัย จิระไตรธาร
กรรมการ
นายคเณศวร์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ
นายสุสันต์
ภัทรธรรมมาศ
กรรมการ
นายวิเชียร เตชะวีระวงศ์
กรรมการ
นส.ภัทรมน โฆษราช
กรรมการ
ดร.อวิรุทธ์
โชตินันทเศรษฐ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางศศิธร วัฒนกุล
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
นายชานนท์ เรืองกฤติยา
กรรมการที่ปรึกษา
นายธนการ วงศ์เงิน
กรรมการที่ปรึกษา