คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ดร.กิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ
ประธานกรรมการ
ายวิชญ บูรณพันธ์
รองประธานกรรมการ
นายวันชัย จิระไตรธาร
กรรมการที่ปรึกษา
นายคเณศวร์ เพิ่มทรัพย์
กรรมการ
นางศศิธร วัฒนกุล
กรรมการ
นายสุสันต์
ภัทรธรรมมาศ
กรรมการและเหรัญญิก
นายวิเชียร เตชะวีระวงศ์
กรรมการ
นส.ภัทรมน โฆษราช
กรรมการ
ดร.อวิรุทธ์
โชตินันทเศรษฐ์
กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวจริยา
ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ดร.ชัยณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย
กรรมการที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์
นายธนการ วงศ์เงิน
กรรมการที่ปรึกษา
นายชานนท์ เรืองกฤติยา
กรรมการที่ปรึกษา