สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สมัครสมาชิก

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยกันช่วยเหลือสังคม ให้โอกาสแก่ผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคุณทรัพย์ ร่วมกันสรรสร้างสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

งานของเรา

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย (Decent Housing for Low-Income Program) คือ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินให้ได้รับโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ผ่านการประสานความช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านโดยเจ้าของบ้านจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ปลูกสร้าง ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มิได้เป็นการให้เปล่าแต่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านผู้ได้รับประโยชน์บริจาค คืนตามกำลัง เพื่อสมทบเป็นกองทุน หมุนเวียน ร่วมส่งต่อโอกาสในการมีบ้านให้ครอบครัวอื่นต่อไป

"ปัจจุบัน เธอ และ ครอบครัวได้อยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ที่แข็งแรงสมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นไม่ต้องกังวลว่าน้ำจะท่วมขังในยามหน้าฝนเหมือนเดิมอีกต่อไป"

ก่อนหน้านี้ บ้านครอบครัวคุณสุดา บินฮะยีอาระซันสามีและลูกชายทั้งสองต้องอาศัยพื้นที่ที่ยกขึ้นสำหรับขายอาหารเพียงไม่กี่ตารางเมตรใช้เป็นที่อาศัยหลับนอนอยู่ด้วยความยากลำบาก เพราะบ้านหลังเก่านี้ ปลูกต่ำกว่าระดับพื้นถนนจึงถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และพื้นบ้านได้ทรุดตัวจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ลำพังรายได้หลักจากสามีที่มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ แม้รวมกับรายได้เล็กๆน้อยๆ จากการรับจ้างเสียบไก่ย่างของเธอแล้ว ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวในเรื่องพื้นฐานชีวิตประจำวันเท่านั้นยากที่จะออมเงินให้ได้ก้อนโตพอที่จะปลูกบ้านหลังใหม่ได้เธอจึงได้ติดต่อขอให้มูลนิธิที่อยู่อาศัยช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้ โดยบ้านของเธอได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทยจำกัด ซึ่งยังได้นำพนักงานเข้ามาเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านด้วย

โครงการปกติ ให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างไร? เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกครอบครัวดังนี้

ความจำเป็นด้านที่อยู่อาศัย
 • เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
 • มีรายได้รวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือนโดยเฉลี่ย
การยินดีให้ความร่วมมือ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตกลงร่วมลงแรงด้านแรงงานในการสร้างที่อยู่อาศัยของตนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตกลงที่จะอยู่อาศัยอย่างถาวร ในที่อยู่อาศัยนั้นเมื่อสร้างเสร็จ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการต้องตกลงรับแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่ทางมูลนิธิฯ จัดทำให้
 • ผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่เคยได้รับการช่วยด้านการสร้างที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานอื่น
 • ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที่เป็นที่นับถือในชุมชนนั้นๆ
 • ต้องไม่เป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือติดสุราเรื้อรัง
เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของบ้าน
มีสิทธิในที่ดิน หรือเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่ดินตามกฎหมาย หรือที่ดินผืนนั้นสามารถออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการเช่าซื้อที่ดินต้องชำระค่าที่ดินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 80% ของราคา
 • หากเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินของพ่อ แม่ ญาติพี่น้องทางสายเลือดหรือที่ดินของวัด จะต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านในที่ดินผืนนั้นได้เป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป โดยทำลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของทีดินผืนนั้นๆ พร้อมแนบบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ยินยอมด้วย
 • ในกรณีที่ใช้เอกสารสิทธิด้านอื่นที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน เช่น ภทบ. 5 หรือ สปก สามารถนำมายื่นเข้าสมัครโครงการได้ ทางมูลนิธิฯ ยินดีจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญ
 • โครงสร้างของที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือชำรุดทรุดโทรมหรือเทคโนโลยีของโครงสร้างไม่เหมาะสม
 • ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
 • ที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีคนอยู่อย่างหนาแน่นหรือแออัด
 • ขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 • แหล่งน้ำหรือสุขภัณฑ์ขาดความอนามัย
 • มีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย
 • ขาดแคลนหลักฐานด้านการเงิน
 • ขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองหรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน
 • เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือถูกละเลยในสังคม
 • เป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม (เช่น หัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้หญิงหรือเด็ก ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/พ่อม่ายหรือแม่ม่าย ฯลฯ)
  *หมายเหตุ ผู้สมัครโครงการอาจอยู่ในเงื่อนไขทั้งหมดหรือข้อใดข้อหนึ่ง

รูปแบบบ้านโครงการปกติ

แบบที่ 1 แบบบ้าน 42 ตารางเมตร 1 ห้องนอน

คลิกดูแบบแปลน

แบบบ้านโครงการปกติขนาด 42 ตร.ม.  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก ยกพื้นสูง 0.45 ม. พร้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบเรียบ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม. และหน้าต่างบานเกล็ดทั้งหลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 42 ตร.ม. ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องผักผ่อน (พื้นที่ส่วนกลาง) 1 ห้องน้ำ เพิ่มพื้นที่ซัก-ล้าง และเทพื้นหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ตัวบ้านเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางที่ต้องการอยู่อาศัยแบบพอเพียง

แบบที่ 2 แบบบ้าน 42 ตารางเมตร 2 ห้องนอน

คลิกดูแบบแปลน

แบบบ้านโครงการปกติขนาด 42 ตร.ม.  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก ยกพื้นสูง 0.45 ม. พร้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบเรียบ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม. และหน้าต่างบานเกล็ดทั้งหลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 42 ตร.ม. ประกอบด้วย  2 ห้องนอน 1 ห้องผักผ่อน (พื้นที่ส่วนกลาง) 1 ห้องน้ำ เพิ่มพื้นที่ซัก-ล้าง และเทพื้นหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางที่ต้องการอยู่อาศัยแบบพอเพียง

ในภาวะที่เกิดความยากลำบากจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีผลกระทบในวงกว้างขึ้นความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และการเตรียมการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพ.ศ.2554 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงกว่าทุกปีโดย ยังคงร่วมมือกับหลายภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ในปีนี้มูลนิธิเน้นใหค้วามช่วยเหลือไปยัง 11 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครสวรรค์ นนทบุรี สิงห์บุรีและกรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554)

ความช่วยเหลือระยะต้น

 • มอบกล่องเครื่องมือฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและสร้างที่พักชั่วคราวให้กับ 850 ครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
 • มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับ 3,000 ครอบครัวในจังหวัดลพบุรีี
 • มอบเต็นท์พักอาศัยชั่วคราว 50 เต็นท์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
 • มอบเรือติดเครื่องยนต์ 2 ลำแก่ทหารในจังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ความช่วยเหลือระยะยาว (ฟื้นฟู)

นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้นแล้ว
เรายังมีการช่วยเหลือในระยะยาว สำหรับการซ่อมแซม ฟื้นฟู และสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยกว่า 1, 455 หลังคาเรือน ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงการฟื้นฟูโรงเรียน และสร้างอาคารอเนกประสงค์
เพื่อเป็นศูนย์พักพิงสำหรับ ผู้ประสบภัย และเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชน อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็นอาคารกิจกรรมให้กับชุมชนได้อีกด้วย

รูปแบบบ้านสำหรับรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แนะนำบ้านแบบใหม่ของมูลนิธิที่อยู่อาศัย สำหรับรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แบบที่ 1 แบบบ้าน 42 ตารางเมตร 1 ห้องนอน

คลิกดูแบบแปลน

แบบบ้านโครงการปกติขนาด 42 ตร.ม.  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก ยกพื้นสูง 0.45 ม. พร้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบเรียบ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม. และหน้าต่างบานเกล็ดทั้งหลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 42 ตร.ม. ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องผักผ่อน (พื้นที่ส่วนกลาง) 1 ห้องน้ำ เพิ่มพื้นที่ซัก-ล้าง และเทพื้นหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ตัวบ้านเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางที่ต้องการอยู่อาศัยแบบพอเพียง

แบบที่ 2 แบบบ้าน 42 ตารางเมตร 2 ห้องนอน

คลิกดูแบบแปลน

แบบบ้านโครงการปกติขนาด 42 ตร.ม.  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงสร้างเหล็ก ยกพื้นสูง 0.45 ม. พร้อมด้วยผนังก่ออิฐฉาบเรียบ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 30x30 ซม. และหน้าต่างบานเกล็ดทั้งหลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 42 ตร.ม. ประกอบด้วย  2 ห้องนอน 1 ห้องผักผ่อน (พื้นที่ส่วนกลาง) 1 ห้องน้ำ เพิ่มพื้นที่ซัก-ล้าง และเทพื้นหน้าบ้านก่อนเข้าสู่ตัวบ้าน เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดปานกลางที่ต้องการอยู่อาศัยแบบพอเพียง

แบบที่ 3 แบบบ้าน DR 5.9x5.9 m. แบบบ้านยกพื้นสูง

คลิกดูแบบแปลน

ข้อมูลบ้าน โครงสร้างบ้านเป็นโครงเหล็ก พื้นและผนังเป็นวีว่าบอร์ด 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก 1 ห้องน้ำ พร้อมพื้นที่ใต้ถุนบ้าน ขนาด 5.90x5.90 ม.

นอกเหนือจากการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้ว เรายังสนับสนุน การสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตให้กับชุมชน ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ผ่านโครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชน อาทิ เช่น โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการสาธารณสุข โครงการห้องสมุด โครงการเอนกประสงค์ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การสร้างสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความหวังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน