มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับพันธมิตรจากทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว เช่นการเพิ่มรายได้ หรือเอื้อต่อการศึกษา รวมถึงการเสริมสร้างสุขอนามัย การฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อให้เกิดทักษะที่สามารถต่อยอดคุณภาพชีวิตได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมที่น่าอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

 • มอบโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส
 • จุดประกายความหวังเพื่ออนาคตที่สดใสในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 • สร้างความร่วมมือทั้งในส่วนบุคคล ภาคองค์กรธุรกิจและภาครัฐบาล ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสร้างให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
 • นำความช่วยเหลือระยะต้นทันที เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบากและให้ความช่วยเหลือระยะยาวด้วยการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 • ปัจจุบันเราได้สร้าง ซ่อมแซม และฟื้นฟูบ้านมากกว่า 11,500 หลังในประเทศไทย และได้ช่วยเหลือคนให้มีที่อยู่อาศัย มากกว่า 46,000 คน

พื้นที่การดำเนินงาน

 • ภาคเหนือ
  เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน
 • ภาคกลาง
  กรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครราชสีมา และระยอง
 • ภาคใต้
  พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ฮาบิแทต ฟอร์ ฮิวแมนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรที่มุ่งให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “โลกที่ทุกคนมีที่อาศัยที่น่าอยู่” โดยเชื่อมั่นว่า การช่วยให้ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัยเป็นรากฐานสำคัญของการทำลายวงจรแห่งความยากไร้ นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1976 ฮาบิแทตได้ช่วยมากกว่า 3 ล้านคนในการสร้าง ฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้าน นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนนโยบายการมีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและสร้างการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จะช่วยให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฐานะขององค์กรคริสเตียนด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร ฮาบิแทตทำงานร่วมกับเครือข่ายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลกและยินดีร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งหมายตามพันธกิจแบบเดียวกันโดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนาหรือชนชั้น ในการดำเนินงานระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ฮาบิแทตได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ราว 1.5 ล้านคน นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 เป็นต้นมา