คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ดร.อวิรุทธ์ โชตินันทเศรษฐ์
ประธานกรรมการ

ศศิธร วัฒนกุล
รองประธานกรรมการ

ภัทรมน โฆษราช
กรรมการและเลขานุการ

จริยา ทวีแสงสกุลไทย
กรรมการและเหรัญญิก

สุสันต์ ภัทรธรรมมาศ
กรรมการ

วิเชียร เตชะวีระวงศ์
กรรมการ

อนุรัตน์ เติมกิจขจรสุข
กรรมการ

อุสนา ถนัดสร้าง
กรรมการ

กมลชนก จินดาพรหม
กรรมการ

กรรมการที่ปรึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ดร.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ธนการ วงศ์เงิน กรรมการที่ปรึกษา
ชานนท์ เรืองกฤติยา กรรมการที่ปรึกษา
วิชญ บูรณพันธ์ กรรมการที่ปรึกษา
คเณศวร์ เพิ่มทรัพย์ กรรมการที่ปรึกษา
กิรติ กฤษณะกะลัศ กรรมการที่ปรึกษา
กรมัย สายทุ้ม กรรมการที่ปรึกษา
ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย กรรมการที่ปรึกษา