นอกเหนือจากการสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสแล้ว เรายังสนับสนุน การสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตให้กับชุมชน ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กร ผ่านโครงการพัฒนาครอบครัวและชุมชน อาทิ เช่น โครงการฝึกวิชาชีพ โครงการสาธารณสุข โครงการห้องสมุด โครงการเอนกประสงค์ และสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า การสร้างสิ่งเหล่านี้คือการสร้างความหวังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน