แบบองค์กร

มูลนิธิที่อยู่อาศัย ร่วมมือกับบริษัทข้ามชาติต่างๆ และองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะลดจำนวนบ้านทรุดโทรมในประเทศไทย องค์กรต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมกับ มูลนิธิฯ โดยวิธีต่างๆ อาทิ การบริจาคสิ่งของ บริจาคเงิน และส่งพนักงานเป็นอาสาสมัครร่วมโครงการ

การสร้างบ้านกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครได้สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทำให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พนักงานที่มาเป็นอาสาสมัครมาจากหลายระดับในองค์กรและการเป็นอาสาสมัครนั้นจะทำให้พวกเขามองเห็นอีกแง่มุมหนึ่งของแต่ละคน ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้

ภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมสร้างบ้าน พัฒนาชุมชนกับมูลนิธิฯ อย่างไร

  • เป็นผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนในสังคม เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคม
  • เป็นการคืนกำไรให้สังคมแบบจับต้องได้
  • เป็นผลให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรอย่างกว้างขวาง
  • เป็นการสร้างความสามัคคีและกำลังใจให้กับพนักงานภายในองค์กร
  • ได้รับการลดหย่อนภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง