ในภาวะที่เกิดความยากลำบากจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีผลกระทบในวงกว้างขึ้นความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และการเตรียมการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพ.ศ.2554 มูลนิธิที่อยู่อาศัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรงกว่าทุกปีโดย ยังคงร่วมมือกับหลายภาคส่วนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ในปีนี้มูลนิธิเน้นใหค้วามช่วยเหลือไปยัง 11 จังหวัด คือ พิษณุโลก อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครสวรรค์ นนทบุรี สิงห์บุรีและกรุงเทพมหานคร

ความช่วยเหลือระยะต้น

  • มอบกล่องเครื่องมือฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและสร้างที่พักชั่วคราวให้กับ 850 ครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย
  • มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับ 3,000 ครอบครัวในจังหวัดลพบุรีี
  • มอบเต็นท์พักอาศัยชั่วคราว 50 เต็นท์ ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  • มอบเรือติดเครื่องยนต์ 2 ลำแก่ทหารในจังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ความช่วยเหลือระยะยาว

นอกเหนือจากการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้นแล้ว 
เรายังมีการช่วยเหลือในระยะยาว สำหรับการซ่อมแซม ฟื้นฟู และสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับผู้ประสบภัยกว่า 1, 455 หลังคาเรือน ในหลายจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงการฟื้นฟูโรงเรียน และสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์พักพิงสำหรับ ผู้ประสบภัย และเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ชุมชน อีกทั้งยังสามารถแปลงเป็นอาคารกิจกรรมให้กับชุมชนได้อีกด้วย