อาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครร่วมงานกับเราจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ทำให้คุณมีความสุขและอิ่มเอมใจในฐานะเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง มูลนิธิที่อยู่อาศัยเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ทำงานร่วมกับชุมชนระดับรากหญ้าเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ในด้านที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เราต้องการอาสาสมัครมาร่วมกันสร้างและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ โดย สามารถเลือกสร้างบ้านด้วยการระดมทุนสนับสนุนและมีโอกาสร่วมลงแรงสร้างบ้านซึ่งใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มอาสาสมัคร 15-25 คน เพื่อร่วมสร้างบ้านกับเรา

หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอาสาสมัครทางอีเมลที่ volunteer@habitatthailand.org

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

นักเรียน นักศึกษา ล้วนเป็นพลังสำคัญในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่สามารถนำความหวังและนำการช่วยเหลือไปสู่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างดี

มูลนิธิฯ ได้ผนึกกำลังร่วมกับเยาวชนที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกับเยาวชนอื่นทั่วโลกในการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน

การมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกลขึ้นได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ และมีจิตอาสายิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนต่อไป