เป็นกิจกรรมที่มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
จัดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนแสดงพลังในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัย ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่บ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆอย่างยั่งยืน

ลักษณะกิจกรรม:

  • เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ แสดงพลังของการเป็นอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมูลนิธิฯ เช่น ทาสีรั้ว อาคาร และสนามเด็กเล่น
  • ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าวผ่าน Social Media เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม