ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกในเตือนตุลาคม องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก หรือ World Habitat Day เพื่อให้นานาประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย

ทางมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านการเป็นอาสาสมัครสร้างบ้านให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สังคม และประเทศไทยอย่างยั่งยืน